B82 Virum

B82 Børneklub

Vedtægter

Sidst opdateret 21.03.2015

§ 1

Foreningens navn er Boldklubben i Virum af 1982 (kaldet B82 Virum) og dens hjemsted er Virum i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at give medlemmerne den bedst mulige adgang til at dyrke fodboldspillet og styrke et sportsligt kammeratskab.

§ 3

Klubben er medlem af DBU Sjælland, under Dansk Boldspil Union og Dansk Idrætsforbund.

§ 4

Optagelse som medlem af klubben skal ske som beskrevet på klubbens hjemmeside og er betinget af opfyldelse af Sjællands Boldspil Unions fastsatte bestemmelser for optagelse i en boldklub.

§ 5

Kontingent og indskud fastsættes årligt og opkræves halvårligt efter beslutning på generalforsamlingen.

§ 6

Udmeldelse af boldklubben skal ske som beskrevet på klubbens hjemmeside. For at udmeldelse kan ske skal al forfalden kontingent være betalt.

§ 6.1

Medlemmerne skal vise god opførsel ved alle lejligheder og misligheder af nogen art kan medføre bortvisning for en periode, hvis varighed fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse på klubbens hjemmeside. Dagsordenen bekendtgøres på tilsvarende vis senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i den endelige dagsorden og ligger til gennemsyn hos bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.1

Alle medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. På samme vilkår har forældre eller værge til medlemmer under 16 år stemmeret (en for medlemmet) ved generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg.:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (indtil 5 medlemmer)
 9. Valg af minimum 1 suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Valg af ungdomsleder
 12. Valg af seniorleder
 13. Valg af medlemmer til øvrige udvalg
 14. Eventuelt

§ 9

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jf. §§ 15 og 16, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftlige afstemninger og valg. Generalforsamlingens beslutninger indføres i referatet, hvori også forhandlingerne skal fremgå i et omfang, som dirigenten bestemmer.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal ligeledes indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11

Bestyrelsen er boldklubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere indtil 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår det lige år. Kassereren og indtil 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det ulige år. Formanden og kassereren vælges ved en særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

§ 11.1

Så længe foreningen er repræsentetert som DBU Børneklub, vil den til enhver tid ansatte Børneudviklingstræner deltage i boldklubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, dog jf. § 6. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Foreningen tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13

Foreningens regnskabsår er 01.01-31.12. Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for året samt status pr. 31.12 til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status ligger til gennemsyn hos bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 8. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har pligt til at efterse regnskab og beholdninger en gang om året.

§ 15

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på et særligt til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom, løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen anvendes til idrætslige formål.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 10.05.1982, og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 29.11.1983, 31.01.1985, 28.01.1996, 29.01.2001, 21.03.2015 samt 04.03.2023.

B82 Virum - Fuglsanggårdsskolen - Askevænget 10 - 2830 Virum.