B82 Virum

B82 Børneklub

Om B82

Vores klub

Vi vil gerne formidle de grundholdninger og principper, som ligger til grund for børne- og ungdomsfodbolden i B82 og bestyrelsen vil dermed skabe en fælles forståelse for, hvordan børn og unge trives bedst i klubben og udvikler sig mest optimalt.
De er tænkt som ledetråd for og inspiration til alle i klubben (trænere, ledere, spillere, forældre mv.), og det er håbet, at en proces hermed er indledt, så alle der har at gøre med børne- og ungdomsfodbold i B82, på sigt kan nå frem til en fælles forståelse for de grundlæggende holdninger, der skaber de bedste oplevelser for klubbens medlemmer.
Bestyrelse, trænere og ledere i B82 arbejder sammen med SBU for at de beskrevne holdninger bliver en integreret del af klubbens børne- og ungdomsarbejde.

B82’s Værdisæt

B82 værdisæt udgør grundlaget for klubbens overordnede holdning til fodbold, og aktiviteterne omkring spillet i B82:
- Vores medlemmer skal udvikle sig som hele mennesker
- Alle medlemmer er ligeværdige
- Sjov og humor præger alle aktiviteter
- Fairplay og venskab præger alle aktiviteter

B82's grundprincipper

Princip om lighed

Dette princip gælder på alle klubbens hold og bygger på filosofien om, at alle medlemmer skal deltage ligeværdigt i fodbolden, uafhængigt af alder, køn, færdigheder og hvor man kommer fra. Det betyder, at vi i B82 tilstræber, at alle spillere spiller lige meget og starter inde efter tur. Dette princip er væsentligt for at understøtte klubbens grundholdning om, at samværet er vigtigere end resultaterne, og for at imødekomme SBU’s ønske om, at ’topning’ af hold (holdets bedste spillere spiller altid på bekostning af de mindre gode) ikke bør forekomme i børnefodbolden.

Princip om medbestemmelse

Medbestemmelse betyder at involvere klubbens medlemmer og løbende sikre, at de kan påvirke holdets aktiviteter og tilbud. Det tilstræbes altså, at medlemmerne har reel indflydelse på hverdagen i B82. Derfor er det vigtigt, at ungdommen er med til at udforme disse tilbud. Trænere og udøvere bør samarbejde om planlægningen af aktiviteterne og i forbindelse med kampe og stævner er det vigtigt, at de sociale aktiviteter og medlemmernes egen udvikling vægtes højt.

Princip om differentiering

Differentiering vil sige, at B82 forsøger at lægge forholdene til rette for de forskellige spillere i klubben - og indenfor hvert enkelt hold. Konsekvensen er, at klubben har forskellige tilbud til spillerne ud fra de forskellige ambitionsniveauer. Der lægges vægt på, at der altid arbejdes ud fra at alle spillere oplever differentieringen positivt. Differentiering kan ske i form af f.eks. fælles-, gruppe-, og selvtræning. Differentiering kan også forekomme indenfor holdet i forhold til fx holdinddeling og gruppesammensætninger.

Princip om trivsel, tryghed og læring

Trivsel dækker blandt andet følelsesmæssige begreber som fællesskab, glæde, deltagelse og tilholdsforhold, som alle er med til at skabe trivsel. Tryghed er også et centralt element i B82. Det vægtes højt, at barnet føler tryghed både i forhold til den fysiske aktivitet, sine med- og modspillere og ikke mindst til de voksne mennesker, der er omkring holdet. I B82 er det fundamentalt, at aktiviteterne tilpasses børnenes behov, så de føler, at de lærer og mestrer fodboldspillet - også de børn, der er mindre idrætslige. Denne følelse er vigtig, idet den giver børnene både selvværd, stolthed og selvtillid.
Det skal understreges, at den daglige efterlevelse af disse grundholdninger sker med en frihed for hvert hold til at forvalte principperne på en måde, der tilgodeser det enkelte holds behov (dvs. primært spillere og trænere). Skulle trænere, spillere, forældre eller andre opleve at disse fire principper ikke er bestemmende for den daglige træning og håndtering af et hold, opfordres der til, at man kontakter holdets træner og gør denne opmærksom på problemet. Alternativt kan der altid tages kontakt til bestyrelsen.

B82’s holdning til træning af børn og unge

Træning skal være leg

B82 ønsker, at der i al træning lægges vægt på, at indlæringen foregår på en sjov og udviklende måde og med alsidig kropsudfoldelse. Herved får børnene tilgodeset deres fysiske og sociale udvikling og får samtidig skabt det bedste grundlag for at kunne udvikle sig alsidigt rent fodboldmæssigt. Derfor lægges hovedvægten af træningen på organiseret leg med bold.

Træning skal være afvekslende

B82 lægger vægt på, at indlæringen foregår på en sjov og udviklende måde med spillernes ønsker i centrum - i størstedelen af tiden. Træningen består af både teknisk træning og begyndende taktiske elementer. Alsidigheden i øvelsesvalget øger spillernes tekniske formåen og forbedrer deres evne til at tænke fodbold.

Træning skal indeholde ’Én bold per spiller’

B82 ønsker at fremme den tekniske fodbold, og som udgangspunkt foregår træningen derfor med én bold per spiller. Det tilstræbes altså, at al træning foregår med bold, og for de yngste årgange laves ingen konditionstræning. Her fokuseres i stedet udelukkende på teknisk træning.

Træning i at spille flere pladser

B82 opfordrer til, at vores trænere lærer spillerne at spille mange forskellige pladser. For tidlig specialisering mindsker børnenes tekniske formåen på længere sigt og giver ingen fodboldmæssige fordele. Det tilstræbes derudover, at alle spillere - i kampsituationer - prøver at spille flere forskellige pladser. Det giver større muligheder for individuel udvikling og skaber på sigt bedre fodboldspillere.

Øvrige retningslinier i B82

 • Alle nye medlemmer skal føle sig velkomne i klubben.
 • Alle i klubben - dvs. spillere, trænere, ledere og forældre - opfordrer til og udøver Fair-Play. Det vil sige, at klubben før og efter kampe lader spillere og trænere hilse på modstanderne, samt at anførerne og trænerne hilser på dommeren.
 • Ved vores interne turneringer i klubben, er der præmier til alle deltagere, så alle deltagere føler sig som vindere.
 • Der fokuseres ikke ensidigt på resultaterne og man ’topper’ ikke holdene, så det er de samme, der spiller hver gang.
 • Vores trænere benytter Halvdelen-Af-Kampen princippet, således at en spiller minimum spiller 50% af tiden i de kampe, han/hun deltager i.
 • Udskiftningsspillere sidder altså ikke på bænken gennem hele kampen eller spiller de sidste fem minutter af kampen.
 • Alle medlemmer har de samme muligheder.
 • Vores trænere gør en aktiv indsats for at forebygge skader, fx ved at have de bedste førstehjælpsmaterialer og ved at uddannede personer står til rådighed i klubben.
 • Kørsel i bil til kampe, stævner mv. sker altid under størst mulig sikkerhed, og der er derfor aldrig er flere børn i bilen, end der er sikkerhedsseler.

Bestyrelsen arbejder for, at:

 • Klubben løbende uddanner børne- og ungdomstrænere, så man har de bedste forudsætninger for at træne ungdomshold i B82.
 • Klubben løbende uddanner dommere/kampledere.
 • Klubben nedsætter et Børne- og ungdomsudvalg, der som minimum har to spillere under 18 år.
 • Udarbejde en politik for pædofili og sikring mod seksuelt misbrug af vores medlemmer.

Som holdleder i B82:

 • Er man ambassadør for B82.
 • Er man som udgangspunkt valgt blandt spillerne på holdet (eller deres forældre).
 • Er man bindeleddet imellem bestyrelsen, forældre og træneren.
 • Hjælper man træneren med holdlister, kampplan, medlemslister og kørevejledninger til kampe efter behov.
 • Sikrer en god træning for børnene og melder tilbage til bestyrelsen ved problemer.
 • Sikrer/Hjælper med at gennemføre træningen ved afbud/sygdom fra trænere.
 • Hjælper man med at skabe en god og positiv stemning på sidelinjen.
 • Hjælper man til ved stævner og andre arrangementer i klubben.

Som træner i B82:

 • Er man ambassadør for B82.
 • Er man altid velforberedt til træning og kamp.
 • Er man bindeleddet imellem bestyrelsen, forældre og træneren.
 • Sikrer man at alt er klar til træningsstart.
 • Sikrer man at sige goddag og farvel til alle spillere.
 • Sikrer man ordentlige og rolige forhold omkring holdet og klubben.
 • Alt brugt udstyr lægges tilbage på rettes plads efter brug.
 • Følger man den til enhver tid gældende kontrakt, ordensreglement samt arbejdsbeskrivelse.

Som spiller i B82:

 • Er man ambassadør for B82.
 • Er man altid velforberedt til træning og kamp.
 • Møder man altid i god tid.
 • Husker man at sige goddag og farvel til træneren.
 • Sikrer man ordentlige og rolige forhold omkring holdet og klubben.
 • Lytter man til trænerne og deltager aktivt i hele træningen.

Som forældre i B82:

 • Sikrer man at ens barn altid møder velforberedt til træning og kamp i god tid.
 • Sikrer man ordentlige og rolige forhold omkring holdet og klubben.
 • Sikrer man at ens barn meldes til flest mulige kampe og arrangementer i klubben.
 • Sikrer man at der betales kontingent til tiden.
 • Lytter man til trænernes instrukser ved træningsstart.
 • Deltager man aktiv i klubben sociale liv.
 • Støtter man op om bestyrelsen, møder frem til generalforsamlinger.
 • Overholder man Forældrenes 10 Bud.

Forældrenes 10 Bud i B82:

 • Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.
 • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter eller søn.
 • Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 • Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 • Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 • Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
 • Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 • Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!

Det med småt